Årsredovisning 2018

2018 i korthet

Stark avslutning på svagt år

Efter flera år av svag marknad, steg raterna mot slutet av året kraftigt. Till de främsta drivkrafterna hörde ökad produktion av olja, normaliserade lagernivåer samt en låg tillväxt i den globala fartygsflottan.

Nyckeltal

1052.9
Nettoomsättning, MSEK
-181.9
Resultat exklusive nedskrivningar och skatt, MSEK
38
Soliditet, %
0
Föreslagen utdelning per aktie, SEK

Försäljning av andelar i inkontrakterade Suezmaxfartyg

Under året deltog Concordia Maritime i inbefraktningen av fyra Suezmaxfartyg, där Concordia Maritimes andel uppgick till 50 procent och Stena Bulks andel till 50 procent. I slutet av året sålde Concordia Maritime andelarna i inbefraktningarna till Stena Bulk och realiserade därmed den värde­ökning som skett till följd av en allt starkare marknad.

Förlängda utbefraktningsavtal

Under året förlängde ett av världens största olje- och gasföretag återigen befraktningsavtalen för P-MAX-fartygen Stena Paris och Stena Provence.

Inga allvarligare olyckor eller incidenter

Inget av Concordia Maritimes fartyg var under 2018 inblandat i någon typ av incident som ledde till att last eller bunkerolja hamnade i vattnet. För femte året i rad var heller inget av fartygen inblandade i någon arbetsplatsincident som resulterade i LTI.

Inkontraktering av MR (ECO)-fartyg

Under året tecknades avtal om inbefraktning av ytterligare fyra MR-fartyg av IMO 2/3-klass. Parallellt förlängdes även inbefraktningen för två tidigare inkontrakterade MR-fartyg.

VD har ordet

Marknaden kommer sannolikt vara fortsatt volatil, men på en högre nivå. 2020 ser sedan väldigt spännande ut.

Kim Ullman, VD Concordia Maritime

Läs mer

Marknadsutsikter 2019

2019 - början på nästa högkonjunktur inom tanksjöfarten

2018 avslutade starkt. 2019 inledde något svagare men flera faktorer talar för en successivt allt starkare marknad under andra halvåret. 2020 har sedan alla förutsättningar att bli ett riktigt bra år för tanksjöfarten.

Läs mer

Hållbar sjöfart

Säkerhet, miljöomsorg och arbetsgivaransvar

För Concordia Maritime går frågor kring miljöomsorg, säkerhet, transporteffektivitet och arbetsgivaransvar i mångt och mycket hand i hand med en sund och stabil finansiell utveckling.

Läs mer

Mål och strategi

Fokus på nischtrader och flexibilitet

Utifrån en unik förståelse för såväl marknadens drivkrafter som den enskilda kundens verksamhet, ska specifika transport- och logistikbehov tillgodoses. Samarbetet med kunderna bygger på långsiktiga relationer präglade av partnerskap och höga ambitioner – oavsett om det gäller en resa eller utveckling av ett helt nytt fartygskoncept.

Läs mer

Vår flotta

En flexibel flotta

Vår flotta består av tio P-MAX-fartyg, två IMOIIMAX kemi- och produkttankers, en Suezmax-tanker och sex kontrakterade MR (ECO)-tankers.

Läs mer
Ladda ner PDF