Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2019

Året i korthet

Stark avslutning på svagt år

Precis som förväntat vände marknaden i slutet av året kraftigt uppåt. Utvecklingen syntes inom samtliga marknadssegment och var till stora delar strukturellt driven. Till de främsta drivkrafterna hörde en underliggande stabil efterfrågan på olja, en omfattande amerikansk export och en allt lägre nettotillväxt i tankflottan.

Nyckeltal

1140.2
Nettoomsättning

MSEK

-102.3
Resultat före skatt

MSEK

29
Soliditet

%

0.0
Föreslagen utdelning per aktie

SEK

Högre intjäning till följd av starkare marknad

Till följd av den starkare marknaden ökade Concordia Maritimes intjäning inom såväl MR- som suezmaxsegmenten, om än från låga nivåer. Inom MR-segmentet ökade intjäningen med i genomsnitt cirka 20 procent jämfört med 2018. Inom suezmaxsegmentet uppgick ökningen till cirka 50 procent.

Fortsatt arbete med att minska bunkerförbrukningen

Under året fortsatte Concordia Maritimes långsiktiga arbete med att minska fartygens förbrukning av bunkerolja. För helåret 2019 minskade förbrukningen med 0,24 mt per dygn, jämfört med föregående år.

IMO 2020 infört

1 januari 2020 började IMOs nya regelverk avseende maximalt tillåtna svavelhalt i fartygsbränsle att gälla. De nya reglerna innebär den enskilt största förändringen för marint bränsle som någonsin implementerats och avsikten är att reducera utsläppsnivåerna av svavel i luften. Concordia Maritime påbörjade övergången till lågsvavligt bränsle under slutet av 2019.

VD har ordet

Efter en kraftig uppgång i slutet av 2019 har nu 2020 inlett minst sagt turbulent. Spridningen av det nya Coronaviruset har ställt hela det globala samfundet inför enorma utmaningar. Givetvis påverkas även tankmarknaden.

Kim Ullman, VD Concordia Maritime

Läs mer

Omvärld & marknad

Marknadens utveckling och flottans intjäning 2019

Tankmarknaden var fortsatt svag under stora delar av 2019. Till de främsta anledningarna hörde Opecs produktionsbegränsning av olja, fortsatta uttag från lager nära konsumtionsländerna, anpassning av raffinaderier inför IMO2020 samt relativt omfattande fartygsleveranser.

Läs mer

Hållbarhet

Säkerhet, miljöomsorg och arbetsgivaransvar

För Concordia Maritime går frågor kring miljöomsorg, säkerhet, transporteffektivitet och arbetsgivaransvar i mångt och mycket hand i hand med en sund och stabil finansiell utveckling.

Läs mer

Mål och strategi

Fokus på nischtrader och flexibilitet

Utifrån en unik förståelse för såväl marknadens drivkrafter som den enskilda kundens verksamhet, ska specifika transport- och logistikbehov tillgodoses. Samarbetet med kunderna bygger på långsiktiga relationer präglade av partnerskap och höga ambitioner – oavsett om det gäller en resa eller utveckling av ett helt nytt fartygskoncept.

Läs mer

Vår flotta

Flexibla fartyg

Concordia Maritimes flotta bestod i slutet av mars 2020 av tio produkttank­fartyg av P-MAX-typ, två kemikalie- och produkttankfartyg av IMOIIMAX-typ och ett suezmaxfartyg. Merparten av fartygen sysselsattes på spotmarknaden.

Läs mer
Ladda ner PDF