Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2020

2020 i korthet

Synnerligen volatil marknad

Tankmarknaden präglades under det gångna året i hög utsträckning av den globala pandemin. Marknaden var synnerligen volatil och – sett till året i helhet – mycket svag.

Nyckeltal

1025.8
Nettoomsättning

MSEK

-65.1
Resultat före skatt

MSEK

28
Soliditet

%

0.0
Föreslagen utdelning per aktie

SEK

Operativa utmaningar till följd av coronapandemin

Den globala pandemin medförde under året operativa utmaningar för Concordia Maritime. Inte minst gäller detta vid besättningsbyten, vilket i många fall lett till längre arbetspass ombord.

Flertalet dockningar genomförda

Under året dockades 5 av fartygen i flottan för periodiskt underhåll samt investeringar i reningssystem för ballastvatten.

Position inom råoljesegmentet

Under året kontrakterades fyra suezmaxfartyg in på kortare tid. Inbefraktningen gjordes tillsammans med Stena Bulk och Concordia Maritimes andel uppgår till 33 procent för två av fartygen och 50 procent för övriga två.

VD har ordet

2020 blev ett år som vi aldrig varit med om tidigare – och förhoppningsvis aldrig kommer behöva vara med om igen. För tankmarknaden blev det ett år av stora utmaningar. Hur marknaden kommer att utvecklas framåt är givetvis svårbedömt då det beror på hur covid-19-pandemin utvecklas. Vår tro på successiv stärkning av tankmarknaden från och med sommaren 2021 är dock fortsatt intakt.

Kim Ullman, VD Concordia Maritime

Läs mer

Omvärld & marknad

Marknadens utveckling och flottans intjäning 2020

Tankmarknaden var fortsatt svag under stora delar av 2020. Till de främsta anledningarna hörde minskad efterfrågan på olja, produktionsbegränsningar och fortsatta uttag från lager nära konsumtions­länderna.

Läs mer

Hållbarhet

Säkerhet, miljöomsorg och arbetsgivaransvar

För Concordia Maritime går frågor kring miljöomsorg, säkerhet, transporteffektivitet och arbetsgivaransvar i mångt och mycket hand i hand med en sund och stabil finansiell utveckling.

Läs mer

Mål och strategi

Fokus på nischtrader och flexibilitet

Utifrån en unik förståelse för såväl marknadens drivkrafter som den enskilda kundens verksamhet, ska specifika transport- och logistikbehov tillgodoses. Samarbetet med kunderna bygger på långsiktiga relationer präglade av partnerskap och höga ambitioner – oavsett om det gäller en resa eller utveckling av ett helt nytt fartygskoncept.

Läs mer

Vår flotta

Flexibla fartyg

Concordia Maritimes produkttankflotta bestod i slutet av mars 2021 av tio fartyg av P-MAX-typ samt två fartyg av IMOIIMAX-typ. Närvaron i råoljesegmentet utgjordes av suezmaxfartyget Stena Supreme samt andelar i fyra korttidsinchartrade suezmaxfartyg.

Läs mer
Ladda ner PDF