Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2021

2021 i korthet

Synnerligen svag marknad

2021 blev ett synnerligen tufft år – både för marknaden och för Concordia Maritime. Fortsatt stora produktionsbegränsningar, lagerminskningar och konsekvenser till följd av pandemin resulterade i låga rater inom samtliga tankmarknadssegment.

Nyckeltal

704.8
Nettoomsättning

MSEK

-658.2
Resultat före skatt

MSEK

14
Soliditet

%

0.0
Föreslagen utdelning per aktie

SEK

Omfattande dockningsprogram genomfört

Under året dockades fem av fartygen i flottan för periodiskt underhåll samt installationer av reningssystem för ballastvatten.

Tidsutbefraktning av P-MAX-fartygen

I augusti ingicks ett femårigt tidsutbefraktningsavtal med Stena Bulk rörande P-MAX-fartygen.

Reviderade lånevillkor för P-MAX-fartygen

I september ingicks avtal med långivande banker avseende nya lånevillkor. Sammantaget innebär de bland annat en lägre amorteringstakt, nya nivåer på ställda kovenanter samt att bolaget inte får lämna utdelning före utgången av låneavtalet i december 2024 utan samtycke från de långivande bankerna.

Erik Lewenhaupt ny Vd

Under året rekryterades Erik Lewenhaupt som ny Vd. Erik har en lång erfarenhet inom tanksjöfart, bland annat från Nordström & Thulin och Stena Bulk, där han varit befraktningschef i både Göteborg och Singapore. Den senaste befattningen var som hållbarhetschef i Stena Line.

Försäljning av IMOIIMAX-fartyg

I slutet av augusti avyttrades de båda IMOIIMAX-fartygen Stena Image och Stena Important. Köpare var ett kinesiskt leasingföretag. Nettolikviditetsöverskottet från transaktionerna uppgick till cirka MSEK 45.

Nedskrivning av fartygsvärden

En samlad bedömning av fartygens marknads- och nyttjandevärden föranledde en nedskrivning av fartygsvärden med totalt MSEK 268 i Q4. Det bokförda värdet på Concordia Maritimes fartyg uppgår efter nedskrivningen till MSEK 1 973.


Händelser efter räkenskapsårets slut

  • Ny finansiering för P-MAX-fartygen
  • Utkontraktering av P-MAX-fartyget Stena Polaris
  • Teknisk designstudie sjösattFörsäljning av två P-MAX-fartyg

VD har ordet

Vi ser tillbaka på ett tufft år där Concordia Maritime bantade kostymen men också säkrade viktiga långsiktiga charteravtal.

Erik Lewenhaupt, VD Concordia Maritime

Läs mer

Hållbarhet

Säkerhet, miljöomsorg och arbetsgivaransvar

För Concordia Maritime går frågor kring miljöomsorg, säkerhet, transporteffektivitet och arbetsgivaransvar i mångt och mycket hand i hand med en sund och stabil finansiell utveckling.

Läs mer

Mål och strategi

Med hänsyn till både människa och miljö

Concordia Maritimes övergripande mål är att säkerställa en lönsamhet som möjliggör såväl kontinuerliga investeringar som god avkastning till aktieägarna. Verksamheten ska bedrivas med största möjliga hänsyn till både människa och miljö.

Läs mer

Vår flotta

Flexibla fartyg

Concordia Maritimes produkttankflotta bestod i slutet av mars 2022 av åtta fartyg av P-MAX-typ. Närvaron i råoljesegmentet utgjordes av suezmaxfartyget Stena Supreme.

Läs mer
Ladda ner PDF